අර්ධ රාජ්‍ය වාණිජ බැංකු ඇබෑර්තු - Embilipitiya

1 week ago

දිවයිනෙහි ප්‍රසිද්ධ බැංකු ශාකා කිහිපයක් සදහා වයස 18/35(ගැහැනු /පිරිමි )පුහුණු ,නුපුහුණු දෙපාර්ෂවයෙන්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැදවේ .සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය ,සිංහල සමත් සැමටම අයදුම් කළ හැකිය .පුහුණු කාලය තුළ 35000/= දක්වා වැටුප් ...පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයේන්ම රැකියාව ...

Contact Details

0714772714

Logo for OpenGraph.