කොලබ වාරයේ ස්ථිර සේවය සඳහා කන්ටේනර් සහයකයින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.
මාස 06 න් පසු රියදුරු වීමේ හැකියාව.
*65000=වැඩි වැටුප්
*බර වැඩ නොමැත
*ආහාර සහ නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ
*වයස අවු;18-55 අතර පුහුණු/නුපුහුණු

 

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact [email protected] with the reference number 102695, if you need more information.

Related Topics:

Logo for OpenGraph.