අරමුදල් සම්පාදකවරුන්/වරියන් අවශ්‍යයි. - Piliyandala

17,000 LKR ( Negotiable )

1 year ago

පිළියන්දලළමයින්  සම්බන්ධව   කටයුතු කරන ජාත්‍යන්තර   ආයතනයකට

වයස 35ට අඩු අරමුදල් සම්පාදකවරුන්/වරියන්   අවශ්‍යයි.     

මුලීක වැටුපට අමතරව O/T හා  දීමනාද (තේ පැන් දීමනාව දිනපතා  රු.80, ප්‍රවාහන ගාස්තු, දිවා ආහාරයට  මාසිකව අමතර රු.1000ක්) සහිතයි.

අරමුදල් එකතු කරන ප්‍රමාණයට  කොමිස් මුදල්. මාසිකව රු.25,000කට  වැඩි වැටුපක්. සතියකට දින 2ක නිවාඩු   සහිතයි.

විමසීම් -  ජිනානි

0759338826

අයදුම්පත් යොමුකරන්න [email protected]

Contact Details

[email protected] 0759338826


Related Topics:

Logo for OpenGraph.