ඔබගේ බිස්නස් එකට software එකක් - Rajagiriya

15,000 LKR ( Negotiable )

11 months ago
Advertisement Expired

මෙන්න ඔබට අදහාගත නොහැකි අවස්තාවක්. ඔබගේ බිස්නස් එකට software  එකක් රුපියල් 15,000 ක් වැනි ඉතාමත් අඩු මුදලකට.

 

- Stock Management

                (Add items to stock, Update items, Delete items, Update item quantity, Add items by Barcode scanner, Automatically stock update when invoicing )

 

- Invoicing

                ( Invoice by barcode scanner,  Bill printing/ invoice printing, Adding discount for invoices )

 

- Invoice report

( View old invoice reports, View old invoice items )

 

- Daily profit report

( Get daily profit and daily sale, Get profit for any selected date range (weeks, months, years) )

 

- Add other expenses

- Print your business name, address and telephone numbers in all invoices

 

- Login to system with Admin (owner) and user accounts

- Auto system backup (don’t worry for losing your old data. we keep your old data very securely)

- Our software is very easy to use

- Lifetime warranty

- After sales service

 

Call us today for more details....

If you missed this, you will never get another chance to add a business software to your business as low as this special offer

 

වැඩි විස්තර සඳහා අදම අපව අමතන්න...

 

ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්තානයටම අපගේ නිලදාරීන් පැමිණ සියලුම සේවාවන් සපයා දේ...

 

සැලකිය යුතුයි - අපගේ මෙම මෘදුකාංගයට අමතරව ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවයට ගැලපෙන ඔබ ඉල්ලාසිටින පහසුකම් ඇතුලත් කර මෘදුකාංග නිපදවා දීමට හැකි අතර එම මෘදුකාංග වල මිල ගනන් ඔබ ඉල්ලා සිටින පහසුකම් වලට අදාලව වෙනස් විය හැකිය.

 

NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd අප ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි විශ්වාසනීය සේවාවක් පාරිබෝගිකයන්ට ලබාදෙන මෘදුකාංග ආයතනයකි.

 

www.novatechzone.com

077-648-5039 (Hotline - Harshana)

071-412-6559

011-581-2710 ( from 8 am to 5 pm)

 

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact mail@maruads.com with the reference number 53234, if you need more information.

Related Topics:

Logo for OpenGraph.