අර්ධ රාජ්‍ය වාණිජ බැංකු ඇබෑර්තු - Matara

1 week ago

දිවයිනෙහි ප්‍රසිද්ධ බැංකු ශාකා කිහිපයක් සදහා වයස 18/35(ගැහැනු /පිරිමි )දෙපාර්ෂවයෙන්ම අයදුම් පත් කැදවේ ...සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය /සිංහල සමත් සැමටම අයදුම් කළ හැකිය ...පුහුණව අනවශ්‍යයි ....වැටුප් 35000/=දක්වා ....තම ප්‍රාදේශීය කොට්ටාශයටම පත් වීම ..

Contact Details

0717986299

Logo for OpenGraph.