අර්ධ රාජ්‍ය වාණිජ බැංකු ඇබෑර්තු - Batticaloa

5 months ago
Advertisement Expired

දිවයිනෙහි ප්‍රසිද්ධ බැංකු ශාකා කිහිපයක් සදහා 18/35(ගැහැනු ,පිරිමි )පුහුණු ,නුපුහුණු දෙපාර්ෂවයෙන්ම අයදුම් පත් දැන් කැදවේ ...සාමාන්‍ය පෙල පෙනී සිටීම ප්‍රමාණවත් වේ .වැටුප් 35000/=දක්වා ....පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයේන්ම රැකියාව ...

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact mail@maruads.com with the reference number 79698, if you need more information.

Logo for OpenGraph.