බැංකු ඇබෑර්තු (පු.ද්) - Matara

5 months ago
Advertisement Expired

දිවයිනෙහි සුප්‍රසිද්ධ බැංකු ශාකා කිහිපයක් සදහා වයස 18/35(ගැහැනු /පිරිමි )දෙපාර්ෂවයෙන්ම අයදුම් පත් කැදවේ ....සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය ,සිංහල සමත් සැමටම අයදුම් කළ හැකිය .......පුහුණු කාලය තුළ 35000/= දක්වා වැටුප් ....පීල්ඩ් නොමැත .....

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact mail@maruads.com with the reference number 76215, if you need more information.

Logo for OpenGraph.