අපේ ඔන්ලයින් දෙමළ පංතිය.......02 වසර සිට සා. පෙළ සිසුන් දක්වා..(සිංහල මාධ්‍යය උගත් දමිළ ගුරුවරයෙක්ගෙන්) " සූර්යා සර්-Dip.in University of Colombo.. ( පංති ගාස්තු මාසිකව අය කරනු ලැබේ...) •02 වසර සිට 05 දක්වා -600/= •06 වසර 700/= •07,08,09 වසර 750/= •10 වසර -11 වසර 1000/=
Closing Date:
2023-05-10
Job type:
Full Time


Related Topics:

Logo for OpenGraph.