නිවසක් විකිණීමට හෝ බද්දට - Wellampitiya

Negotiable

1 month ago

පර්චස් 5.6 දෙමහල් නිවසක් අඩක් සම්පුර්ණ කර තිබේ. කඩ කාමර 3කින් සමන්විතයි. කොළඹ ප්‍රධාන බස් පාරට මුහුනා තිබේ. වැඩ් විස්තර සදහා අමතන්න රාත්‍රි 7න් පසුව .


Related Topics:

Logo for OpenGraph.