නිවසක් විකිණීමට හෝ බද්දට - Wellampitiya

Negotiable

7 months ago
Advertisement Expired

පර්චස් 5.6 දෙමහල් නිවසක් අඩක් සම්පුර්ණ කර තිබේ. කඩ කාමර 3කින් සමන්විතයි. කොළඹ ප්‍රධාන බස් පාරට මුහුනා තිබේ. වැඩ් විස්තර සදහා අමතන්න රාත්‍රි 7න් පසුව .

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact mail@maruads.com with the reference number 77683, if you need more information.

Related Topics:

Logo for OpenGraph.