කුරුණෑගල කිරිවවුල නගරයෙන් නිස්කලංක පරිසරයක පදිංචියට නිවසක්" - Kurunegala

6,500,000 LKR ( Negotiable )

3 weeks ago

Beds:
6
Baths:
2
House size:
sqft
Land size:
15 perches

🏠කුරුණෑගල – කිරිවවුල නගරයෙන් නිස්කලංක , සොඳුරු වටපිටාවක පදිංචිය සඳහා අනගි අවස්ථාවක් “🏠 👍 මෙම නිවස ඉතා සුවිසල් නිවසක් වන නිසා දැනට අඩක් නිම කර ඇති 🏠 👌සුඛෝපභෝගි නිවසකි. 👍 නිදන කාමර 06 ක් 🏠 සහ නාන කාමර 02 ක් සහිතය. 👍 ගබඩා කාමර / 🏠මුළු තැන්ගේ / සහ 🚗🚘 වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානය වෙන් කර ඇත. 👍 කුරුණෑගල නගරයට ⌚විනාඩි 10 ක් පමණි. 👍 කිරිවවුල හංදියට ⌚ විනාඩි 02ක් පමණි. 👍 පර්චස් 15 ක 🏠 ඉඩමක් ඇති නිවසකි. 👍 අඩි 150 ක 👌ගැඹුරු නල ළිඳක් ඇත. ( Deep Well ) 👍 දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ Hotell Kroll Village 🏢 එක අසලින් ඇතුළට 500 ක් පමණි. 👍 බිම් මහලයේ වැඩ අවසන් කර ඇති අතර 🏠 නිවස සම්පූර්ණ කිරීමට තව ලක්ෂ 20 ක් වැය වන බවට තක්සේරු කර ඇත. 👍 මෙහි ඉඩම සඳහා පමණක් වටිනාකම ලක්ෂ 22 ක් වන අතර 🏠නිවස සඳහා ලක්ෂ 60 ක් පමණ වැය වී ඇත. 👍 Vinros Property Developers ( pvt ) Ltd., මගින් මිලදී ගත් ඉඩමකි. 👍 මුදල් හදිසියක් නිසා 🏠නිවස සඳහා තක්සේරු කරන ලද මුදලටත් වඩා ඉතා අඩු මුදලකට විකිනීමට තීරණය කර ඇත. 👍 සින්නක්කර ඔප්පු මෙන්ම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතිය ඇති 🏠🗞📃 නිවාස සැලැස්ම. 👍 ජීවත් වීමට ඉතා සුදුසු වැදගත් සමාජ 👌 පරිසරයක් ඇති සාමකාමී නිස්කලංක වටපිටාවකි. CONTACT :- 📲 Mr. Deric Anjalo -: 076 – 6434801 ( Property Owner) 📲 Hansi -: 076 – 8336773 ( Both 📱numbers Whatsap also available. ) NOTE :- ( Plz don’t cl brokers OR agents & welcome for Genuine buyers.)


Related Topics:

Logo for OpenGraph.