නිවසක් බදු දීමට - Galle

15,000 LKR ( Negotiable )

1 month ago
Advertisement Expired

යටගල පන්සල පාරට මුහුණලා නිවසක් බදු දීමට ඇත. ?කාමර 02 ?මුලුතැන්ගෙය ?වැසිකිළිය ?ජල විදුලි පහසුකම්

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact [email protected] with the reference number 121283, if you need more information.

Logo for OpenGraph.