ඩිලිවරි යාම සදහා රියදුරන් අවශ්‍යයි - Kottawa

35,000 LKR ( Negotiable )

1 week ago

අප ආයතනයට සැහැල්ලු වාහන බලපත්‍ර හිමි ඩිලිවරි යාම සදහා හැකියාව ඇති රියදුරන් අවශ්‍යයි කෑම සහ නවාතැන් සමඟ ඉහළ වැටුප්
Closing Date:
2021-09-26
Job type:
Full Time
Designations:

Contact Details

[email protected] 0701211796


Related Topics:

Logo for OpenGraph.