උපස්ථායක රැකියා - Negombo

Negotiable

2 weeks ago

රැකබලා ගත යුතු පුද්ගලයගේ විස්තර​

  • වයස​- 80 පුද්ගලයෙකි.
  • ඇද මත වැතිර සිටී.
  • පදිංචිය​- මීගමුව​

උපස්ථායක විස්තර​- 

  • ඉතා හොද වැටුපක් ගෙවනු ලැබේ.
  • පිරිමි පුද්ගලයෙකු  විය යුතුය​.​.
  • වයස​- 45- 55 අතර​
  • නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ.
  • නැවතී සේවය කල යුතුය​.
  • ආහාර පාන සපයා ගත යුතුය​.
  • මත්ද්‍රව​‍ය වලින් තොර විය යුතුය​.
Closing Date:
2021-08-18
Job type:
Full Time
Designations:

Contact Details

[email protected] 0779733820


Related Topics:

Logo for OpenGraph.