බෞද්ධ වන්දනා චාරිකා - Talawatugoda

15,000 LKR ( Negotiable )

1 year ago
Advertisement Expired

යාත්‍රා සංචාරක (පුද්) සමාගම මෙහෙයවන  සංචාරයන්  පහත දැක්වේ .

* චීන බෞද්ධ වන්දනා චාරිකාව . * ම්යන්මාරය බෞද්ධ වන්දනා චාරිකාව , * වියට්නාම  - කාම්බෝජය  බෞද්ධ වන්දනා චාරිකාව , * තායිලන්ත බෞද්ධ වන්දනා චාරිකාව ,* ජපන් පුරාණ නගර සංචාරය ,  සහ ,

ලාංකීය බෞද්ධ වන්දනා  චාරිකා -

*නාගදීප / ඩෙල්ෆ්  දුපත් චාරිකාව , * සොලොස්මඨාන  බෞද්ධ වන්දනා චාරිකාව , සෝමාවතිය චෛත්‍ය - ගිරි හනඩු මහා     සැය  වන්දනාව ,  යාල විනෝද සංචාරය , 

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact mail@maruads.com with the reference number 47383, if you need more information.

Related Topics:

Logo for OpenGraph.