අප සමාගමට කන්ටේනර් සහයකයින් අවශ්‍ය කර ඇත.පුහුණුව සමග
*වයස අවු;18-55 අතර
*45000=වැඩි වැටුප්
*පුහුණු/නුපුහුණු
*බර වැඩ නොමැත
*ආහාර සහ නවාතැන් සියල්ල නොමිලේ.

 

Contact Details

This advertisement has expired.
Contact [email protected] with the reference number 102696, if you need more information.

Related Topics:

Logo for OpenGraph.